Términos y Condiciones catalan

Termes i Condicions

 

CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ

Aquest CONTRACTE DE SERVEI es constitueix com a Condicions Generals de Contractació que regulen l’ús dels Serveis subministrats per COWORKING SANT ANTONI.

En contractar el Servei de COWORKING SANT ANTONI, bé sigui fent clic al botó “Acceptar” a la pàgina d’alta o mitjançant qualsevol altre mètode de contractació que COWORKING SANT ANTONI hagi disposat, el Client reconeix i accepta registrar-se en els termes i condicions de aquest document, així com de la resta d’Avisos Legals publicats a la web que estiguin vigents a cada moment, els quals completen i complementen el present contracte. Preguem llegiu detingudament els següents termes i condicions abans de la vostra acceptació.

EMPRESA

La titularitat és de Lidia Núñez amb NIF: 43426087v i domicili a Barcelona,

L’Usuari pot contactar amb COWORKING SANT ANTONI al Servei d’Atenció a l’usuari mitjançant l’adreça electrònica: [email protected].

DADES DE CLIENT

El Client de COWORKING SANT ANTONI és tota persona física més gran d’edat o jurídica, que contracta els serveis oferts, ja sigui mitjançant subscripció mensual o mitjançant contractació puntual d’un servei.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és l’ús individual de l’espai contractat dins del coworking que mitjançant subscripció mensual o mitjançant la contractació puntual d’un servei ofert per Coworking Sant Antoni ofereix les seves instal·lacions per al treball personalitzat, presentacions, xerrades, reunions, etc.

Aquest Servei es presta al Client en qualitat d’usuari final, per a ús exclusiu, per la qual cosa en cap cas podrà revendre o distribuir la Subscripció o els serveis contractats a tercers.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

En virtut de les presents COWORKING SANT ANTONI ofereix l’accés a un local situat al carrer Floridablanca, 66-68 a Barcelona, ​​on el client tindrà un espai, sigui a despatx privat oa taula compartida, a sala de reunions o sala de presentacions el seu espai per fer la seva feina. La subscripció us dóna dret a utilitzar el mobiliari del servei contractat, fer ús de l’espai office on tindreu a disposició gratuïtament, cafè, infusions, aigua freda i calenta. Cabina tancada. Taquilles amb clau, recollida de paqueteria dins de l’horari convingut.

Per obtenir l’Alta a la Subscripció o contractar els serveis que s’ofereixin, cal registrar-se i seguir el procediment de registre, satisfer la tarifa de Subscripció o tarifa del servei vigent en cada moment i acceptar els termes generals de COWORKING SANT ANTONI especificats al present Contracte.

Per permetre l’accés del Client al local, Coworking Sant Antoni subministrarà un codi electrònic, el qual serà programat per utilitzar-lo. El codi del client és personal i intransferible, el client no tindrà dret a transferir-lo o assignar-lo a tercers sota cap circumstància.

El Client serà responsable del codi, per la qual cosa es compromet a custodiar-lo i, si tingués coneixement que una tercera persona hi hagués tingut accés o hagués accedit a Coworking Sant Antoni en nom seu i sense el seu consentiment, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement del Coworking de manera immediata. L’omissió d’aquest deure del Client atorgarà a Coworking Sant Antoni la facultat de resoldre el Contracte de manera unilateral i sense cap mena de compensació per al Client. Coworking no tindrà cap responsabilitat per l’ús incorrecte que es faci del codi del client.

Quan el client hagi perdut la clau i sol·liciti un duplicat, el cost serà de 5€+IVA per abonar-lo per part del client.

OBLIGACIONS DEL CLIENT

A partir de la data d’alta de la Subscripció o de la contractació del servei ofert al coworking, el Client estarà obligat a:

– Comprometre’s a la veracitat de les vostres dades personals i bancàries, ia mantenir al dia aquestes dades, garantint a Coworking Sant Antoni que tota la informació proporcionada és veraç, i que no vulnera els drets de tercers, comunicant a Coworking Sant Antoni, de forma immediata , qualsevol canvi que es produeixi a les dades proporcionades per a la Subscripció.

‐ Abonar a Coworking Sant Antoni una quantitat per la prestació del Servei, segons les tarifes exposades a la web mitjançant pagament electrònic que s’especifica en les condicions específiques de cada pla o segons pressupost sol·licitat.

– Comportament correcte a l’interior del coworking, (no baralles, no infraccions, respecte amb els altres usuaris, net amb els materials comuns, deixar al mateix lloc que el vas trobar.

‐ Acceptar que contracta la prestació de la subscripció per un període inicial, des de la data d’alta de la subscripció, pel temps que s’hagi determinat a la tarifa contractada i la quantitat de la qual hagi satisfet.

‐ Acceptar que Coworking Sant Antoni no serà responsable de les pèrdues o danys, incloent-hi el lucre cessant, que hauria de suportar el client per fallades o caigudes a les estructures de telecomunicacions o elèctriques, que siguin de responsabilitat aliena a Coworking Sant Antoni.

-El client es fa responsable del material, equips informàtics, roba o articles personals, amb què accedeixen al coworking.

Coworking Sant Antoni, no es responsable farà de la pèrdua, oblit o robatori, de qualsevol article amb què hagi entrat al local.

OBLIGACIONS DE COWORKING SANT ANTONI

A partir de la data d’alta al Servei, Coworking Sant Antoni estarà obligat a:

‐ Prestar al Client el Servei i funcionalitats recollides en aquests contracte i específiques. Coworking Sant Antoni s’eximeix de responsabilitat en cas que el client no compleix les obligacions de proporcionar la informació necessària a Coworking Sant Antoni per a la correcta prestació del servei contractat, en temps i forma.

‐ Emetre la factura corresponent, si escau, a la prestació del Servei.

‐ Mantenir el Servei operatiu per a la seva utilització de dilluns a divendres de 10:00 del matí fins a les 20:00 de la tarda. Coworking Sant Antoni farà tot el possible per mantenir el Servei operatiu, però es reserva el dret de modificar, suspendre o interrompre, de manera temporal o permanent, el Servei de subscripció o qualsevol de les seves funcions a causa de fallades tècniques alienes a Coworking Sant Antoni, i sense que sigui responsable davant el client de cap manera o cap manera. Les interrupcions seran comunicades, en la mesura que sigui possible, amb antelació suficient al client. L’obligació anterior no serà exigible a Coworking Sant Antoni en cas de força major o si es produeix una caiguda de la xarxa elèctrica, o d’internet, que serveix de base per a la seva prestació, i es troba fora del seu control.

‐ Coworking Sant Antoni, Mantenir i garantir el secret a les imatges de seguretat que es registren, excepte requeriment de l’autoritat judicial o administrativa competent, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent, cas en què es reserva el dret de facilitar la les imatges requerides per aquestes sense previ avís al Client.

– Atendre les reclamacions sobre el funcionament, el preu, la facturació, la qualitat i qualsevol altra qüestió que es pugui plantejar en relació amb la subscripció. Les mateixes hauran de ser adreçades a Coworking Sant Antoni en el termini d’un (1) mes des del moment en què s’hagi produït el fet que les va motivar, posant-se en contacte amb Coworking Sant Antoni, bé a través del telèfon o correu electrònic posa a la vostra disposició en aquest contracte.

PREU I FACTURACIÓ

Coworking Sant Antoni cobrarà, si escau, al Client per la prestació dels Serveis de coworking en funció de les tarifes vigents a cada moment a la Web, i que el Client declara conèixer i acceptar, que apareixen detallades en les condicions específiques. Pel que fa als serveis que no s’ajustin als plans recollits a la web, s’enviarà pressupost personalitzat al client.

El preu de la resta de serveis oferts, es meritarà en el moment de contractar-lo, podent-se realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit/dèbit o mitjançant domiciliació bancària si es tracta d’usuaris que ja són client de Coworking Sant Antoni.

El Servei de Coworking serà facturat conforme a la normativa fiscal i comptable vigent a cada moment i tramès al Client en forma i termini per correu electrònic.

El preu de les subscripcions actives es podrà revisar, prèvia comunicació amb un mes d‟antelació i acceptació per part del client subscrit. Això esmentat, sense perjudici d’adaptar el preu dels plans recollits a la web per empreses i/o autònoms que no s’ajustin a les condicions específiques de cada pla, previ enviament i acceptació de pressupost personalitzat.

Coworking Sant Antoni es reserva el dret a modificar la política de preus del Servei prestat en diversos conceptes com ara descomptes promocionals o altres canvis de tarifa havent de fer en qualsevol cas una comunicació del canvi per aquells conductes usats com a via publicitària envers el client o potencial client. Tret que s’especifiqui una altra cosa, tots els preus que es citen a la web i en suport publicitari s’entenen sense IVA.

Qualsevol quantitat no rebuda per Coworking Sant Antoni a la Data de Venciment de la factura es considerarà vençuda. Per qualsevol quantitat vençuda es meritarà l’interès legal de demora vigent al moment del venciment.

En el supòsit d’impagament d’alguna factura a la data de venciment o de l’impagament de l’import reclamat prèviament d’una factura impagada pel Client, Coworking Sant Antoni podrà suspendre la prestació del Servei, o resoldre el contracte, previ avís per escrit via e‐ mail de cinc (5) dies, sense perjudici que, juntament amb les quantitats impagades, es meriten així mateix els interessos de demora i despeses de gestió corresponents, incrementant-se anualment amb l’IPC (Índex de Preus al Consum). La subscripció no serà restablida mentre el client no procedeixi al pagament de la totalitat de les quantitats degudes, inclosos interessos de demora i despeses de gestió.

Si el pagament de les quantitats degudes pel client a Coworking Sant Antoni, incloent-hi els interessos moratoris i despeses de gestió, es fa amb posterioritat a la suspensió de la Subscripció, Coworking Sant Antoni es reserva el dret a donar novament d’alta a l’Usuari que ho sol·licite.