Avís legal

Avís Legal

Dades identificatives

Estàs visitant la pàgina web https://coworkingsantantoni.com titularitat de Lidia Núñez Ruiz amb NIF: 43426087v i amb domicili a Barcelona, Espanya, (que en aquest document s’anomena <EL TITULAR>).
Pots contactar amb EL TITULAR per qualsevol dels mitjans següents:

Correu electrònic de contacte: [email protected]

Usuaris

Aquestes condicions (d’ara endavant Avís Legal) tenen per finalitat regular l’ús de la pàgina web d’EL TITULAR que posa a disposició del públic.
L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web d’EL TITULAR atribueix la condició d’USUARI, que accepta des d’aquest accés i/o ús les condicions generals d’ús reflectides aquí. Aquestes condicions són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.
Ús del portal

https://coworkingsantantoni.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, els continguts) a Internet pertanyents a EL TITULAR o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés.
L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació real i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot lliurar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.e. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i (amb caràcter enunciatiu però no limitatiu), a no fer-los servir per a:
• Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic
• Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
• Provocar danys en els sistemes físics i lògics del TITULAR, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats
• Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els missatges
• Utilitzar el lloc web ni les informacions que s’hi contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

EL TITULAR té el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que , al seu parer, no siguin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Protecció de dades

Tot allò relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit al document de política de privadesa.
Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TITULAR o dels seus llicenciants.
Tots els drets reservats. D’acord amb el que estableixen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del TITULAR. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. En concret, a títol merament

i enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els àmbits següents:
a) La disponibilitat en el funcionament de les pàgines web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
b) La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’USUARI.
c) La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o de tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d’altres persones o entitats.
d) L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pugui causar danys al sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. És responsabilitat de l’USUARI, en tot cas, disposar de ferramentes adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
e) L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers puguin realitzar.
f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que en faci l’USUARI. EL TITULAR posarà tots els esforços i els mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.
g) Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin l’origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
h) Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies ocorregudes per cas fortuït o força major
En cas que hi hagi fòrums, en lús dels mateixos o altres espais anàlegs, sha de tenir en compte que, els missatges reflecteixen únicament lopinió de lUSUARI que els remet, que és lúnic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.

Modificació d’aquest avís legal i durada

EL TITULAR es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al portal.
La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
Enllaços

En cas que a https://coworkingsantantoni.com s’incloguessin enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap d’aquests. hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
Dret d’exclusió

EL TITULAR es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.
Generalitats

EL TITULAR perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre EL TITULAR i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades daquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals competents.
Devolució i/o reemborsament

Per les condicions del servei i l’exposició dels nostres continguts no podem fer devolucions. No es paga pel contingut sinó pel servei que s’ofereix.